1. Podaj, który z procesów obróbki powierzchniowej wymaga koniecznie stosowania próżni :
  • Hartowanie plazmowe
  • Hartowanie elektronowe
  • Hartowanie laserowe
 2. Metalizowanie dyfuzyjne polega na :
  • Obróbce cieplno-chemicznej w środowisku zawierającym pary metali
  • Malowaniu farbami zawierającymi proszki metali
  • Elektrolitycznym osadzaniu warstw na powierzchni materiału
 3. Stale poddawane azotowaniu znajdują się w stanie :
  • Po wyżarzaniu zmiękczającym
  • Po normalizowaniu
  • Po ulepszaniu cieplnym
 4. Dla zapewnienia dobrej odporności korozyjnej, powierzchnię stali azotowanej w której na powierzchni wytworzyła się warstewka miękkiego azotku epsilon poddaje się :
  • Szlifowaniu
  • Pozostawia w stanie niezmienionym
  • Polerowaniu i trawieniu
 5. Podaj, który z akronimów określa proces wytwarzania cienkich warstw, z wykorzystaniem reakcji chemicznych, przebiegający przy ciśnieniu atmosferycznym :
  • PACVD
  • LPCVD
  • APCVD
 6. Podaj, który związek powstanie na powierzchni narzędzi wykonanych ze stali zawierających 0,8% węgla, kiedy stosując technikę APCVD proces prowadzony jest przy temperaturze 1253K, w atmosferze zawierającej TiCl4+H2+N2, przy ciśnieniu 10hPa :
  • TiC
  • TiN
  • Ti(C,N)
 7. Efekt oddziaływania promieniowania laserowego na materiał zależy głównie od :
  • Mocy wiązki laserowej wygenerowanej przez laser i czasu jego oddziaływania na materiał
  • Gęstości mocy zaabsorbowanego promieniowania laserowego i czasu jego oddziaływania na materiał
  • Współczynnika absorpcji powierzchni obrabianego materiału i szybkości skanowania
 8. Współczynnik absorpcji materiałów metalicznych dla wiązki elektronów, jest w porównaniu do współczynnika absorpcji promieniowania laserowego :
  • Wyższy
  • Niższy
  • Porównywalny
 9. W celu zapewnienia stali wysokiej twardości i odporności na ścieranie :
  • Stal nawęgla się po uprzednim jej zahartowaniu
  • Stal po nawęglaniu poddaje się ulepszaniu cieplnemu
  • Stal po nawęglaniu hartuje się i nisko odpuszcza
 10. Dla wytworzenia TiN na materiałach ceramicznych np. Al2O3, techniką CVD w atmosferze TiCl4+N2, potrzebna jest w komorze obecność :
  • Katody Fe
  • Katody Ti
  • Anody Ti
 11. W procesie implantacji głębokość wnikania jonów azotu w materiał wynosi :
  • 0,1 - 1 µm
  • 1 – 4 µm
  • 10 - 20 µm
 12. Promień zakrzywienia jonów, w separatorze jonów wykorzystywanym w procesie implantacji, określona jest zależnością :
  • R = e*B/m*V
  • R = m*V/e*B
  • R = m*B/V*e
 13. W technice PVD z wykorzystaniem zjawiska rozpylania (sputtering) wykorzystuje się :
  • Tlen
  • Argon
  • Azot
 14. Pary metali w procesie PVD można otrzymać przez odparowanie: oporowe; elektronowe; plazmowe; laserowe; indukcyjne. Podaj, która z odpowiedzi jest prawdziwa :
  • Stosując tylko odparowanie oporowe lub indukcyjne
  • Stosując tylko odparowanie elektronowe lub laserowe
  • Stosując dowolny z wymienionych sposobów odparowania
 15. Do pokrywania walców drukarskich w przemyśle poligraficznym wykorzystuje się proces elektrolitycznego :
  • Miedziowania
  • Chromowania
  • Niklowania
 16. Która z wymienionych powłok ma charakter powłoki anodowej :
  • Sn
  • Cu
  • Zn
 17. Która z wymienionych powłok ma charakter powłoki katodowej :
  • Sn
  • Al
  • Zn
 18. W którym procesie natryskiwania uzyskuje się najwyższą adhezję powłok do podłoża :
  • Natryskiwanie plazmowe
  • Natryskiwanie naddźwiękowe
 19. W którym z wymienionych procesów uzyskuje się najwyższą adhezję powłok do podłoża ?
  • Natryskiwanie naddźwiękowe
  • Naparowanie techniką PVD
  • Napawanie
 20. Który z procesów natryskiwania pozwala uzyskać najwyższą gęstość natryskiwanych powłok ?
  • Natryskiwanie gazowe
  • Natryskiwanie detonacyjne
  • Natryskiwanie plazmowe
 21. Fosforanowanie nie jest stosowane jako proces zapewniający materiałom :
  • Ochronę czasową
  • Ochronę czasową oraz jako warstwy podkładowe
  • Trwałą ochronę antykorozyjną
 22. Oksydowanie materiałów polega na wytworzeniu na powierzchni materiału tlenku :
  • Fe3O4
  • CrO3
  • Al2O3
 23. Podaj, z jakiego powodu w procesie nawęglania maksymalna koncentracja węgla w warstwie nawęglonej nie powinna przekraczać 0,8%C :
  • Ze względu na obecność siatki węglików
  • Ze względu na obecność austenitu szczątkowego
  • Ze względu na obecność austenitu szczątkowego i siatki węglików
 24. W procesie napawania powłok techniką napawania elektrodą otuloną :
  • Adhezyjne
  • Połączenie mechaniczne
  • Metaliczne dyfuzyjne
 25. Podaj, którym z mechanizmów umocnienia materiałów tłumaczy się wzrost twardości warstwy wierzchniej stali poddanej śrutowaniu :
  • Umocnienia wydzieleniowego
  • Umocnienia roztworowego
  • Umocnienia dyslokacyjnego
 26. Stan naprężeń ściskających w warstwie wierzchniej stali uzyskujemy w wyniku :
  • Elektronowego hartowania przetopieniowego
  • Hartowania indukcyjnego
  • Laserowego hartowania przetopieniowego
 27. Która z powłok otrzymywanych techniką PVD charakteryzuje się najwyższą twardością :
  • TiAlN
  • WC/C
  • CrN
 28. Podaj, z którą z wymienionych powłok charakteryzuje się najniższym współczynnikiem tarcia ?
  • TiAlN
  • TiCN
  • Wielowarstwowa C/WC
 29. Podczas hartowania indukcyjnego, przedmioty hartowane nie powinny być chłodzone :
  • Wodą
  • Olejem
  • Chłodziwem syntetycznym
 30. Podaj, w którym ze sposobów obróbki powierzchniowej do nagrzewania materiałów wykorzystuje się efekt cieplny związany z przepływem wirowych prądów elektrycznych :
  • Nagrzewanie oporowe
  • Nagrzewanie indukcyjne
  • Nagrzewanie elektronowe,
 31. Podaj, w którym ze sposobów natryskiwania temperatura cząstek natryskiwanego proszku jest najwyższa :
  • Natryskiwanie gazowe
  • Natryskiwanie z wykorzystaniem łuku plazmy
  • Natryskiwanie naddźwiękowe zimnym gazem
 32. Podaj, w którym ze sposobów natryskiwania nanoszone powłoki mają najwyższą porowatość ?
  • Natryskiwanie gazowe
  • Natryskiwanie z wykorzystaniem łuku plazmy
  • Natryskiwanie naddźwiękowe zimnym gazem
 33. Podaj, w którym ze sposobów natryskiwania prędkość natryskiwanych cząstek jest najwyższa :
  • Natryskiwanie gazowe
  • Natryskiwanie z wykorzystaniem łuku plazmy
  • Natryskiwanie naddźwiękowe zimnym gazem
 34. Podaj, którego z wymienionych procesów dotyczy ten opis....”polega na nieustannym wprowadzeniu do ciała stałego jedno- lub wielokrotnie zjonizowanych atomów dowolnego pierwiastka dzięki dużej energii, jakiej nabywają w próżni (6*10^-5Pa :
  • Ciągłej implantacji jonów
  • Obróbki powierzchniowej wiązką elektronów
  • Laserowej obróbki powierzchniowej
 35. Naprężenia wewnętrzne ściskające mogą być wytwarzane w warstwie wierzchniej jedynie techniką :
  • Przetapiania warstwy wierzchniej wiązką elektronów
  • Hartowania laserowego przetopieniowego
  • Hartowania indukcyjnego
 36. W równaniu opisującym warunek równowagi napięć na granicy tworzącego się zarodka cienkiej warstwy ϒsv=ϒfs+ϒvf cosθ. Podaj jaki będzie rodzaj wzrostu cienkiej warstwy gdy: ϒsv~=ϒfs+ϒvf cos :
  • Warstwowy (Frank’a van der Merwe)
  • Mieszany (Stranski-Krastanov)
  • Wyspowy (Vollmer’a-Weber’a)
 37. Który z wymienionych procesów natryskiwania zapewnia najwyższą gęstość powłok ?
  • Natryskiwanie cieplne
  • Natryskiwanie plazmowe
  • Natryskiwanie detonacyjne
 38. Który z wymienionych procesów obróbki powierzchniowej nie wprowadza zmian składu chemicznego w warstwie wierzchniej ?
  • Implantacja jonów
  • Hartowanie indukcyjne
  • Obróbka cieplno-chemiczna
 39. Podaj, która z wymienionych powłok PVD może być stosowana do ochrony narzędzi pracujących w najwyższych temperaturach ?
  • TiAlN
  • WC/C
  • Wielowarstwowa TiAl/WC
 40. Podaj, czy podana definicja: „.... jest to proces niszczenia powierzchni materiału spowodowany przez uderzające w nią z dużą prędkością twarde cząstki materii”, dotyczy :
  • Korozji
  • Erozji
  • Ścierania
 41. Podaj która z przedstawionych morfologii cienkiej warstwy zapewnia jej największą twardość, lecz niską ciągliwość: ZT, Z2, Z3 ?
  • ZT
  • Z2
  • Z3
 42. Polerowanie powierzchni metalowych nie stosuje się w celu :
  • Poprawy odporności zmęczeniowej
  • Poprawy adhezji od podłoża
  • Poprawy odporności korozyjnej
 43. Wskaż która z powłok może pracować w warunkach tarcia suchego :
  • WC/C
  • TiC
  • TiN
 44. Co nie zmienia składu chemicznego materiału :
  • Obróbka cieplno-chemiczna
  • Implantacja jonowa
  • Przemiany fazowe
Coś dla 3 roku IM.
 • Skapad 25/01/2017
 • Publicerad 26/01/2017
 • Ändrad 25/01/2017
 • Svårighetsgrad Svårt
 • Frågor 44
 • Tema Okategoriserade

Du har valet mellan tre typer av design:

 • apelsin
 • blå
 • Light
Pos. Spelare Betyg Chrono Datum
Efter klassificeringen
genom vegiejade
28 spelare